Støtteordninger

Teaterforeningerne har en række forskellige muligheder for at søge finansiel støtte til   af teaterforestillinger:

  • Formidlingsordningen
  • Garantiordningen
  • Refusionsordningen
  • Turnenetværket

Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen)

Tilskud under formidlingsordningen – også kendt som billetkøbsordningen – skal anvendes til nedsættelse af billetpriserne. Formidlingsordningen benyttes af arrangører, f.eks. teaterforeninger, i forbindelse med køb af godkendte turnéteaterforestillinger.

Om formidlingsordningen

Formidlingsordningen har til formål at reducere billetpriserne på teaterforestillinger, så borgere i hele landet kan få mulighed for og råd til at gå i teatret. Formidlingstilskuddet giver teaterforeninger, kulturhuse m.fl. mulighed for at tilbyde publikum rabatfordele ved køb af teaterbilletter. Formidlingsordningen giver tilskudsmodtageren vide rammer for at målrette sin rabatstruktur i forhold til sit publikum. 

Formidlingsordningens pulje 3 er særligt til turnerende teater og kan søges af teaterforeninger, kulturhuse og andre arrangører af turnéteater.  

For at opnå tilskud skal forestillingerne være godkendt af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst. Produktioner, der har modtaget projektstøtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, er ligeledes godkendt. Det samme gælder forestillinger, der er godkendt af Refusionsudvalget og forestillinger optaget i Garantiordningen, så længe refusions- eller garantiperioden løber.

Hvem er automatisk godkendt?
For teatre, der modtager støtte i henhold til Lov om scenekunst, gælder, at deres produktioner automatisk er godkendt til formidlingstilskud. Det drejer sig om:


  • Det Kongelige Teater
  • Landsdelsscenerne og teatrene i Det Københavnske Teatersamarbejde, herunder Folketeatret
  • Egnsteatre
  • Små storbyteatre

Danmarks Teaterforeninger varetager indsendelsen af medlemsforeningernes ansøgninger til Slots- og Kulturstyrelsen og administrerer udbetalingen af de bevilgede tilskud.

Ansøgningsfrister: medio februar (Hovedrunden), ultimo oktober (Ekstrarunden) 

Læs mere om Formidlingsordningens pulje 3 på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Garantiordningen

Garantiordningen kan bruges af arrangører af godkendte turnéforestillinger som underskudsdækning ved køb af udvalgte teaterforestillinger.

Om Garantiordningen
Garantiordningen sikrer, at teaterforeninger kan søge om underskudsdækning, når de køber teaterforestillinger, der er optaget i Garantiordningen. Formålet med Garantiordningen er at sikre, at smallere forestillinger kommer rundt i hele landet.

Ansøgningsfrist: Løbende

Hvem kan søge?
Teaterforeninger og andre turnéarrangører, der køber en forestilling, som er optaget i garantiordningen for den pågældende sæson. Se hvilke forestillinger, der er optaget, ved at klikke her.

Hvad er formålet med ordningen?
Formålet med ordningen er at medvirke til, at også smallere forestillinger kommer rundt i landet.

Når en forestilling er optaget, kan en arrangør af forestillingen få en underskudsdækning på maks. 16.000 kr. Bemærk, at markedsføringsudgifterne IKKE indgår i beregningen af underskuddet.

Tilskuddet udbetales med tilbagebetalingspligt i tilfælde af at tilskudsmodtager ikke opfylder og/eller kan dokumentere, at de ovenstående tilskudsforudsætninger er opfyldt.

Ved at klikke på her, kommer du ind på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside og kan se et beregningseksempel samt betingelserne for at få udbetaling fra Garantiordningen.

Hvornår får du svar?
Underskudsgarantien vil blive udbetalt senest 1 måned efter, at ansøgningen er indsendt.
 

Når du har indsendt ansøgningen
Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. Den indeholder et sagsnummer, som skal bruges ved henvendelser til Slots- og Kulturstyrelsen.

Lovgrundlag
Ansøgninger behandles i henhold til Bekendtgørelse af Lov om Scenekunst.

Refusionsordningen

Hvem kan søge?
Kommuner, der har haft udgifter til køb af godkendte børne- og voksenopsøgende forestillinger, eller til køb af billetter uden rabatter til sådanne forestillinger i det foregående kalenderår.

Ansøgningsfrist 1. maj

Formålet med ordningen
Formålet med ordningen er at give kommuner et incitament til at købe forestillinger, så børn i hele landet får mulighed for at se børneteater af kvalitet. Det samme gælder for voksenopsøgende teater. Ved børneteater forstås teater, der er produceret for børn og unge under 16 år. Ved voksenopsøgende teater forstås teater, der opføres på steder, hvor publikum normalt kommer af andre grunde end at se teater. Det kan fx være et bibliotek, en rådhushal eller lignende.

For at udgiften til en forestilling kan udløse refusion, skal forestillingen være godkendt som professionel scenekunst. 

Hvor meget kan der søges om?
Der ydes 50% refusion af udgifterne, eks. moms. Udgifterne skal være nettoudgifter – det vil sige, at eventuelle billetindtægter mm. skal fratrækkes. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?
Kommunen laver en oversigt over samtlige forestillinger i et excelark, se link. Opgørelsen danner grundlag for den revisionserklæring, der indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen sammen med ansøgningsskemaet senest den 1. maj.

I skemaet afgiver kommunen en tro og love-erklæring om, at opgørelsen kun omfatter forestillinger, der er godkendt til refusion, og at der ved køb af billetter er betalt fuld pris (dvs. at der ikke er ydet rabat, formidlingstilskud e.l.).

Lovgrundlag
Ansøgninger behandles i henhold til Bekendtgørelse om statsrefusion af kommuners udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.

Elektronisk ansøgning
Ansøgningen udfyldes elektronisk på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside: www.slks.dk. Udbetalingen vil finde sted inden udgangen af året.
  

OBS!
Forestillinger godkendt under Formidlingsordningen er ikke automatisk godkendt til Refusionsordningen, det kræver en særskilt godkendelse fra Refusionsudvalget.

Forestillinger, der ikke har modtaget projektstøtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg, skal godkendes af udvalget, før en arrangør kan søge om formidlingstilskud til denne.

Turnenetværket

Består af medlemmer fra teaterforeningerne, egnsteatre samt Kulturhuse. Hver sæson vælges et antal godkendte forestillinger til turne i Turnénetværket for voksenteater. Det er kun de teaterscener, der er optaget i Turnénetværket, der kan bruge Turnénetværket. 

Optagelse i turnénetværk for voksenteater
Personer med råderet over en scene kan søge optagelse i Turnénetværket. Formålet med Turnénetværket er at skabe en koordineret indsats, der skal styrke voksenturnéområdet, og dermed give mulighed for, at nyskabende og eksperimenterende voksenturnéteater kan komme ud i hele landet. Turnénetværket er etableret af det foregående Scenekunstudvalg under Statens Kunstråd. 

Teaterforeninger o.l., der har vist teaterforestillinger fra Turnénetværket kan også søge om Turnéteaternetværkets underskudsgaranti.

Ansøgningsfrist: Løbende 

Hvem kan søge?
For at blive medlem af netværket, skal man have råderet over en scene til præsentation af turnéforestillinger. Netværket kan således bestå af repræsentanter fra egnsteatre, små storbyteatre, åbne scener, teaterforeninger, kulturhuse m.fl. 

Kunstrådets Scenekunstudvalg optager efter ansøgning et antal personer med råderet over scene til præsentation af turnéforestillinger i netværket.

Formålet med ordningen
Netværkets formål er at sikre en koordineret indsats for udbredelse af nyskabende og eksperimenterende turnéteater til et voksenpublikum i hele landet. 

Hvem vurderer din ansøgning?
Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger og optager personer/scener i netværket.  

Når du har indsendt ansøgningen
Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen. 

Du vil få besked om udvalgets afgørelse inden for 12 uger efter ansøgningsfristen. I løbet af de 12 uger bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet. Såfremt der er inhabilitetssager skal de igennem yderligere en behandlingsproces. Når alle sager fra samme frist er klar, bliver resultatet meddelt pr. mail og netværkets sammensætning vil fremgå på denne side. 

Du kan læse mere om Turnénetværket og kravene til ansøgningen på kunst.dk.